Aktualizace:
20. února 2019
Středisko

Středisko Krakonoš Vrchlabí

Naše středisko je jedním ze 483 (stav ke 31.1.2016) skautských středisek v ČR a jeho kořeny sahají do roku 1945. Toho léta se uskutečnil první výlet skautů do údolí Labe a již na podzim fungovaly ve městě 3 oddíly. To umožnilo založení střediska, které je datováno ke 20. září 1945. Od 3. prosince téhož roku nese název Krakonoš. Politické události měly na jeho existenci neblahý vliv, a tak během roku 1948 ochabuje činnost jednotlivých oddílů a roku 1949 středisko postupně zaniká úplně. Ačkoliv bylo v roce 1968 obnoveno, v duchu nastupující Husákovy normalizace činnost vrchlabského střediska záhy opět uvadá a obnovena byla až po Sametové revoluci, přesněji v lednu 1990. Pokud máte zájem, prostudujte si historii střediska podrobněji.

Organizační struktura střediskaVýroční zprávy střediska Krakonoš Vrchlabí

Výroční zpráva střediska Krakonoš Vrchlabí za rok 2004
Výroční zpráva střediska Krakonoš Vrchlabí za rok 2005
Výroční zpráva střediska Krakonoš Vrchlabí za rok 2006
Výroční zpráva střediska Krakonoš Vrchlabí za rok 2007
Výroční zpráva střediska Krakonoš Vrchlabí za rok 2008
Výroční zpráva střediska Krakonoš Vrchlabí za rok 2009
Výroční zpráva střediska Krakonoš Vrchlabí za rok 2013
Výroční zpráva střediska Krakonoš Vrchlabí za rok 2014
Výroční zpráva střediska Krakonoš Vrchlabí za rok 2015
Výroční zpráva střediska Krakonoš Vrchlabí za rok 2016

Postavení střediska v rámci Junáka

Junák – český skaut je s více než 55 tisíci členy největší dětskou organizací v České republice. Instituce těchto rozměrů samozřejmě vyžaduje kvalitní organizační strukturu, která je dána Stanovami a Organizačním řádem Junáka. Tvoří ji především základní organizační jednotky (střediska), vyšší organizační jednotky (okresy, kraje) a ústředí.

Vrcholným orgánem včech zmíněných jednotek je příslušný sněm (valný, krajský, okresní nebo střediskový). Ty se schází zpravidla jednou za 3 roky a v jejich kompetenci jsou veškerá rozhodnutí týkající se dané jednotky a jednotek podřízených, zejména pak volba členů řídících a kontrolních orgánů, které mají na starost chod jednotky mezi dvěma sněmy.

ÚstředíValný sněm Junáka volí Náčelnictvo (NJ) v čele s náčelníkem a náčelní, Výkonnou radu (VRJ) v čele se starostou coby statutárním orgánem, Ústřední revizní komisi a Rozhodčí a smírčí radu. Ústředí Junáka je tvořeno třeba také pracovními skupinami ustavenými Náčelnictvem, nebo odbory a komisemi zřízenými Výkonnou radou.

Vyšší organizační jednotky (VOJ) – Junácké kraje odpovídají svou působností samosprávním územním jednotkám ČR (např. Královéhradecký kraj). Řídícím orgánem jsou krajské rady (KRJ) v čele s předsedou. Jejich úlohou je podpora skautské výchovy dětí a mládeže v dané lokalitě, zvyšování jejich úrovně a kvality. Dále pak sdružování, organizování a řízení podřízených jednotek (okresů a středisek). Podobně pak v případě Junáckých okresů, ovšem samozřejmě pro menší oblast. V uplynulých letech bylo několik okresů (včetně trutnovského) z administrativních a jiných důvodů zrušeno a přímou nadřízenou jednotkou pod ně spadajících středisek se stal kraj.

Organizační struktura Junáka

Střediska jsou základními organizačními jednotkami s právní subjektivitou. Nejvyšším orgánem střediska, tak jako u vyšších jednotek, je sněm. Řídícím pak středisková rada (SRJ) v čele s vedoucím střediska (statutární orgán), kontrolním orgánem je i zde revizní komise (RK). Každé středisko je tvořeno minimálně 3 oddíly v čele s vedoucím s příslušnou kvalifikací (vůdcovská zkouška a zdravotnický kurz). Oddíl mladších členů by pak měl mít alespoň 12 dětí, kmen roverů a rangers alespoň 8 členů a u klub dospělých (oldskautů) postačí 5 jedinců. Je-li to žádoucí, je možné děti v rámci oddílu třídit ještě do družin (optimálně šestičlenné skupinky).

Tipy ke čtení

  • historie střediska – podrobnosti o založení střediska Krakonoš
  • lidé na středisku – oddíloví vedoucí a další činovníci, které u nás můžete potkat
  • informace o skautingu – pokud vás zajímá, jaký je vztah mezi skautem a junákem nebo třeba proč máme ve znaku lilii s chodským psem usazenou na modrém trojlístku
  • skautské symboly – přehled těch nejznámějších symbolů spojených s naší organizací
Logo Krakonoš Nacházíte se na oficiálních internetových stránkach skautského střediska Krakonoš Vrchlabí.
All Original Content is copyright